دفتر مرکزی:

رشت -  مرکز رشد واحدهای فن آور

تلفن تماس:

0911-3371706

ایمیل مجموعه:

happy.galaxy.studio@gmail.com

ارتباط مسیر یک طرفه نیستبا شما تماس میگیریم
برای ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل کنید، در صورت نیاز با شما تماس میگیریم